FIBBOSS güvenliğinize önem verir bu sebeple de bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz büyük bir hassasiyet ve özen ile korunmaktadır.
FIBBOSS, 6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak, yine 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 10 ve Madde 11 gereğince bu gizlilik politikası ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metni kapsamında, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlamaktadır.
FIBBOSS, kullanıcılardan elde edilen kişisel verilerin gizliliğini, “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve işbu “Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” kapsamında korumayı taahhüt eder.
Kullanıcılara ilişkin her türlü bilgi, kullanıcılara daha iyi hizmet sunabilmek ve yasalarda açıkça tanımlanmış yükümlülükleri yerine getirmek amaçlarıyla toplanılmakta, kullanılmakta, işlenmekte, saklanmakta ve hizmeti yerine getirmek için üçüncü bir taraftan destek hizmeti alınması durumunda bu üçüncü tarafla paylaşılabilmektedir.
FIBBOSS, kullanıcıların hizmetlere erişimi aracılığıyla, ad-soyad, doğum tarihi, doğum yeri, anne adı-baba adı, elektronik posta adresi, kimlik numarası/numaraları, diğer kimlik bilgileri, fotoğraf, adres, meslek bilgisi, erişim tarihi, erişim saati, telefon numarası, cihaz kimliği, cihaz türü, işletim sistemi ve donanım ayarı, IP adresinden ve WLAN 'dan alınan bazı bilgiler, dil konumu, tarayıcı türü, bilgi ve sürüm, kamera, fotoğraf galerisi, telefon numarası, erişim tarihi ve saati, cihaz türü ve cihaz kimliği, işletim sistemi ve donanım ayarı, GPS, cihaz adresi, kurulum listesi, UUID, IMEI, çerezler (Cookie) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere izleme bilgilerine doğrudan veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları aracılığıyla erişebilir, toplayabilir, bu bilgileri saklayabilir ve üçüncü taraf ile paylaşabilir.
Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni içerisindeki hüküm, koşul ve ilkeler yalnızca FIBBOSS’a ait hizmetler için düzenlenmiştir. FIBBOSS tarafında üçüncü taraf platform, ortam ve sitelere ilişkin herhangi bir taahhütte bulunulmamaktadır. FIBBOSS içeriğindeki bir bağlantı ile gidilen diğer platformların kendilerine özgü gizlilik politikası ve kullanım şartları olabilecektir. Bu şartlar, Kullanıcı ile üçüncü taraf platform arasındadır. Kullanıcı, bu üçüncü taraf platform, ortam ve sitelerin sağladığı veya sağlayamadığı güvenlik ve gizlilikten kaynaklı zarar görmesi halinde FIBBOSS’un hukuki ve cezai herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/2 ile m.6/3 de yer alan kişisel veri işleme koşullarının sağlanamadığı durumlar için FIBBOSS tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için sizin açık rızanızın alınması gerekmektedir.
Bu kapsamda kişisel verileriniz; kullanıcı ile imzalanan sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmetlerimizin yerine getirilmesi, hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, kullanıcı hareketleri izlenerek kullanıcı için hizmet deneyimini daha kaliteli hale getiren faaliyetlerin yürütülmesi, FIBBOSS’un işleyişinin geliştirilmesi, kullanıcı talep ve gereksinimlerine göre özgünleştirilmesi, , analiz ve şirket içi raporlama ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, doğrudan ve dolaylı pazarlama, kişiye özgün pazarlama ve yeniden pazarlama iş, işlem ve faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özgün segmentasyon, hedefleme, kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ile kullanıcılar ile olan ilişkilerin yönetim süreçlerinin planlanması, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması amacıyla kullanıcının vereceği onayı ve açık rızası doğrultusunda işlenebilecek ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
FIBBOSS kişisel verilerinizin korunmasına özen gösterir ve işlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak üzere;
FIBBOSS’a ait ve FIBBOSS ile bağlantılı şirketlere, yurt dışı şirketlerine ve iştiraklerine, iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza, hissedarlarımıza, aracı hizmet sağlayıcılara, kanun ve mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı ya da izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlara, verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, hizmet alınan gerçek veya tüzel kişilere, tedarikçilere, yetkili adli ve idari mercilere, yetkili mahkemelere,  yetkili kurumlara ve kamu kurum ve kuruluşlarına, danışmanlara yasal düzenleme ve sınırlamalara uygun olarak paylaşabilmekte, aktarabilmektedir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi:
Kişisel Veriler; kullanıcı tarafından yapılacak bildirimler, üyelik formu, başvurular, tüm sözleşmeler, bilgilendirme formları ve harici belge ve bildiriler, SMS, elektronik posta gibi kanallar, çağrı merkezi, resmi kurumlar, işbirliği yaptığımız ortak kurum ve kuruluşlar, destek hizmeti verdiğimiz ve/veya aldığımız sair kurumlar, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, çevrimiçi uygulama ve ürünlerimiz, mobil uygulamalarımız, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları aracılığıyla, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın sözlü, yazılı veya elektronik sair her türlü yolla;
FIBBOSS tarafından yasal mevzuat sınırları dahilinde yukarıda belirtilen amaçlarla toplanıp, yasal mevzuat sınırlarında belirlenecek süreler dahilinde saklanılabilir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız:
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir ve bu haklar kapsamında bilgilendirilmeyi talep edebilir.
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
İşbu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından info@fibboss.com adresine iletilebilecektir. Bu talepler tarafımızca değerlendirilerek en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. FIBBOSS’un taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.